MapaDomen.pl
Login:
Hasło:
Rejestracja Zapomniałem hasło

Aktualny czas:
2018-01-20 21:56:21


Regulamin korzystania z serwisu MapaDomen.pl.

  §1 Informacje o serwisie

 1. Właścicielem serwisu jest firma AMSNET Andrzej Szreter z siedzibą we Wrocławiu 51-640, ul. Braci Gierymskich 74, wpisana do ewidencji Urzędu Miasta Wrocławia działalności gospodarczej dnia 22.03.2000r, nr 123517, zwana dalej Operatorem.
 2. Serwis jest narzędziem udostępniającym informacje o domenach, w szczególności usuniętymi przez NASK, oraz umożliwiającym Użytkownikom zakup domen oraz opcji na domeny.
 3. Wszystkie występujące w serwisie ceny są kwotami  PLN netto, jeśli nie zaznaczono inaczej. Należy do nich dodać podatek VAT zgodnie ze stawkami obowiązującymi w dniu wystawienia faktury.
  §2 Rejestracja

 1. Rejestracja Użytkownika następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego.
 2. Użytkownik zobowiązuje się podać podczas rejestracji dane zgodne z prawdą.
 3. Dane podane przy rejestracji będą wykorzystane przez Operatora wyłącznie w zakresie niezbędnym do prawidłowej i sprawnej obsługi Serwisu oraz transakcji przeprowadzanych za jego pośrednictwem. W szczególności dane osobowe użytkowników serwisu wykorzystywane są w procesie rejestracji domen internetowych oraz obsługi płatności i faktur związanych z transakcjami, których stroną jest Operator.
 4. Podczas wypełniania formularza rejestracyjnego wymagana jest akceptacja niniejszego regulaminu, regulaminu rejestracji domen w NASK oraz regulaminu Opcji na domenę.
 5. Konto bezpośrednio po rejestracji jest nieaktywne.
 6. Konto jest aktywowane przez Operatora niezwłocznie, zazwyczaj w terminie do 48 godzin od rejestracji.
 7. Informacja o aktywacji konta jest przesłana niezwłocznie pod adres email podany podczas rejestracji.
 8. Operator zastrzega sobie prawo do odmowy aktywacji oraz do deaktywacji konta użytkownika bez podania przyczyny.
 9. Osoba fizyczna może mieć w systemie tylko jedno konto prywatne oraz jedno firmowe.
 10. Użytkownicy Serwisu wyrażają zgodę na otrzymywanie pocztą elektroniczną informacji dotyczących zmian w funkcjonowaniu Serwisu, w szczególności zmian w regulaminie użytkowania Serwisu, oraz informacji o trwających w serwisie Aukcjach.
 11. Dane osobowe użytkowników Serwisu nie są w całości ani w części udostępniane osobom trzecim, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych obowiązującym prawem lub na wyraźne życzenie użytkownika. Dane udostępnione Operatorowi mogą być w dowolnym momencie usunięte na wyraźne żądanie osoby, której te dane dotyczą.
  §3 Zasady licytacji

 1. Prawo do licytacji mają jedynie zarejestrowani i aktywowani przez Operatora użytkownicy serwisu.
 2. Złożenie oferty w licytacji jest równoznaczne ze złożeniem wiążącej oferty, której nie można wycofać ani obniżyć.
 3. Licytujący zgadza się na zapłacenie oferowanej przez siebie kwoty w przypadku wygrania aukcji, a także zgadza się na wystawienie faktury za tę transakcję na dane umieszczone w formularzu rejestracyjnym. Dane te użyte będą również do rejestracji domeny i/lub przekazania domeny bądź opcji.
 4. Jeśli oferta w aukcji pojawi się w ostatnich 10 minutach aukcji, czas trwania aukcji jest wydłużany i aukcja będzie trwać 10 minut od momentu licytacji.
 5. Jeśli pierwsza oferta w aukcji pojawi się mniej niż 24 godziny przed końcem aukcji, czas trwania aukcji przedłuża się o 24 godziny.
 6. Za ofertę wygrywającą w aukcji uznawana jest oferta w momencie zakończenia aukcji najwyższa lub w przypadku równej wysokości dwóch ofert, oferta złożona wcześniej spośród ofert najwyższych.
 7. Operator może wycofać aukcję domeny jeśli nikt jeszcze nie wziął w niej udziału.
 8. Operator zastrzega sobie możliwość wycofania lub wcześniejszego zakończenia aukcji rozpoczętych w wyniku błędu technicznego bądź błędu człowieka, a  także w przypadku zaistnienia okoliczności prawnych uniemożliwiających rejestrację domeny bądź opcji.
 9. Minimalne przebicie w aukcji to 10 PLN. Kwota podana w polu "Twoje maksimum" oznacza kwotę maksymalną, jaką licytujący jest w  stanie zapłacić za daną domenę lub opcję. Kwotę tę można podwyższyć lecz nie można jej zmniejszyć.
 10. Po zakończeniu licytacji Operator niezwłocznie wyśle na adres email użytkownika wygrywającego licytację, informacje konieczne do zakończenia transakcji, w tym numer konta do przelewu oraz opis dalszych czynności związanych z cesją domeny lub opcji.
 11. Po zakończeniu aukcji Użytkownik ma 4 dni na uregulowanie płatności poprzez przelew na konto wskazane przez Operatora. Za datę uregulowania należności uważa się datę uznania wpłaty przez Bank prowadzący rachunek Operatora.
 12. Po wpłynięciu zapłaty na konto Operatora wykonywana jest cesja domeny lub opcji na dane podane przy rejestracji oraz wystawiana jest faktura.
 13. W przypadku braku wpłaty za domenę w terminie, Operator ma prawo do dowolnego dysponowania domeną lub opcją, włączając w to ponowne wystawienie jej na licytację. Operator zastrzega sobie prawo do podjęcia działań przewidzianych prawem w celu odzyskania należności wraz z karnymi odsetkami.
 14. Kod AuthInfo, po uregulowaniu zapłaty za domenę lub opcję, jest wydawany na życzenie Użytkownika za darmo przez Operatora.
  §4 Uwagi końcowe

 1. Użytkownik Serwisu ponosi pełną odpowiedzialność za zabezpieczenie swojego konta odpowiednim hasłem oraz za bezpieczne przechowywanie haseł do konta oraz kodu Authinfo, tak aby nie dostały się w ręce niepowołanych osób. Operator nie ponosi odpowiedzialności za operacje wykonane na koncie użytkownika, jeśli wykonane były przy użyciu tych haseł.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do użytkowania Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrym obyczajem. W szczególności, użytkownik nie może w jakikolwiek sposób zakłócać pracy Serwisu ani wykorzystywać w żaden sposób luk odkrytych w oprogramowaniu Serwisu, a wszelkie usterki powinien niezwłocznie zgłosić Operatorowi.
 3. Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za błędy w działaniu Serwisu wynikłe z przyczyn technicznych, w szczególności spowodowane awarią sprzętu lub oprogramowania, bądź działaniem siły wyższej. Aukcje trwające w okresie wystąpienia awarii mogą zostać zmodyfikowane lub anulowane.
 4. Operator zastrzega prawo do niewykonania zlecenia przechwycenia domeny lub opcji bez podania przyczyny. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nie każda domena lub opcja może być przechwycona.
 5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z ewentualnych wad prawnych kupionych domen. Operator nie udziela żadnych gwarancji co do statusu prawnego jakiejkolwiek domeny dostępnej do rejestracji lub kupna. Użytkownik dokonujący zakupu domeny ponosi wyłączną odpowiedzialność za ewentualne naruszenia znaków towarowych wynikające z użytkowania domeny.
 6. Reklamacje Użytkowników będą rozpatrywane przez Operatora w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji.
 7. Zlecając rejestrację, cesję lub wykonanie innych operacji na domenach Użytkownik wyraża zgodę na przekazanie niezbędnych danych, do wykonania tych czynności, firmie będącej partnerem NASK, utrzymującej daną domenę, w celu ich wykonania.
 8. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niekompletność bądź nieaktualność danych umieszczonych w serwisie.
 9. Operator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu w dowolnym momencie. Informacja o zmianie będzie przekazana użytkownikom drogą mailową, a akceptacja zmian będzie warunkiem dalszego użytkowania serwisu.
 10. Naruszenie regulaminu będzie podstawą do zablokowania konta użytkownika.
 11. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem będą rozpatrywane zgodnie z obowiązującym prawem.
 
Copyright 2011 AMSNET